Lillestrøm og omegn akvarieklubb

Vedtekter

Sist endret 05.03.2012

§ 1
Klubbens navn er Lillestrøm og Omegn Akvarieklubb. Dens formål er å fremme interessen for og utvide kjennskap til akvariehobbyen.

§ 2
Som medlem kan alle opptas. Medlemmer under 16 år må ha foreldrenes samtykke ved innmelding.

§ 3
Medlemskontingenten er til en hver tid fastsatt av styret. I kontingenten inngår forbundskontingenten.

§ 4
Møtene holdes hver måned unntatt juli og august.

§ 5
Klubbens styre består av 7 medlemmer. Formann, viseformann, sekretær, kasserer, materialforvalter og to styremedlemmer. Dessuten velges to varamenn, hvorav den første har både møteplikt og stemmerett.

§ 6
Klubben avholder generalforsamling hvert år i mars. Årsberetning, revidert regnskap og innkommende forslag skal tilstilles medlemmene før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal være følgende:

1. Valg av møtedirigent og sekretær.

2. Årsberetning.

3. Regnskap med revisjonsberetning.

4. Innkomne forslag og skriv.

5. Valg

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minst 4 uker før. Kun medlemmer med gyldig medlemskort har adgang og stemmerett ved generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges for 2 år og varamenn velges for 1 år av gangen.

Formann, sekretær, materialforvalter og et styremedlem velges på like år. Varamenn, valgkomité på 2 medlemmer og en revisor med suppleant velges hvert år.

Viseformann, kasserer og et styremedlem velges på ulike år.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret, eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det skriftlig. Frister som for ordinær generalforsamling.

§ 8
Forandringer av klubbens lover kan foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det kreves 2/3 flertall for lovforslagets vedtagelse.

§ 9
Styret har rett til å stryke et medlem som skylder kontingent for mer enn et halvt år. Styret har rett til å ekskludere et medlem som bevist skader klubbens interesser eller virksomhet.

§ 10
Oppløsning av klubben kan foretas ved avstemming med minst 3/4 flertall på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling. Klubbens eiendeler skal ved oppløsning tilfalle Norsk Akvarieforbund.

Nyeste kommentarer

07.05 | 08:38

I går var det flott og grundig foredrag om fiskehelse og sykdom på akvarie...

17.11 | 19:50

Hei! Det skal vi få til! Vi har ikke kortautomat dog, så ta med kontanter. Gle...

16.11 | 22:10

Jeg skal prøve å komme meg på møtet deres den 7/12 Jan! Lurte da på om det...

19.10 | 21:41

Denne artikkelen er attraktiv. Jeg har tenkt å henge den på veggen ved pulten ...